Opinie o Nas
Odbierz rabat 5% na pierwsze zakupy! Więcej
Zadzwoń: 502 722 366Zadzwoń: 502 722 366

Regulamin sklepu internetowego PPUH „ELMAT”

Postanowienia ogólne
§ 1

Regulamin Sklepu Internetowego “PPUH „ELMAT”” (dalej „Regulamin”) reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez Klientów z serwisu internetowego Sklep Internetowy PPUH „ELMAT (dalej „Sklep”), dostępnego pod domeną www.elmatsklep.pl oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonywania zakupu w Sklepie.
Rodzaje i zakres usług

§ 2

 1. Prowadzącym Sklep jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo – Handlowe „Elmat” Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie ul. Diamentowa 9, wpisana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000080998, kapitał zakładowy 51,000 zł. opłacony w całości, posiadająca nadane numery identyfikacyjne NIP 712-016-88-17 i Regon 430386676, zwana dalej „Sprzedającym”.
 2. Adres Sklepu do korespondencji: 20-447 Lublin ul. Diamentowa 9.
 3. Adres poczty elektronicznej Sklepu: sklep@elmat.lublin.pl
 4. Telefon kontaktowy Sklepu: 502-722-366.
 5. Opłata za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym danego dostawcy usług.

§ 3

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i artykułów, zwanych dalej „produktami” a w szczególności:
• maszyny stolarskie
• maszyny budowlane
• części i akcesoria do maszyn budowlanych
• narzędzia stolarskie

§ 4

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane przez Sprzedającego na stronie Sklepu: www.elmatsklep.pl
 2. Prezentacja produktu na stronie Sklepu jest informacją handlową i nie stanowi oferty Sprzedającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 5

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów prezentowanych na stronie www.elmatsklep.pl, wprowadzania nowych produktów, wycofywania produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 6

 1. Wszystkie ceny produktów są wyrażone w złotych polskich. Ceny podane są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy towarów.

§ 7

Sklep realizuje zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie adresu wskazanego wprost przez Klienta w formularzu zamówienia.

§ 8

Z usług Sklepu mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie (w dniu złożenia zamówienia), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 9

Klientów korzystających z usług Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze sprzecznym z obowiązującym prawem. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

§ 10

Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 11

Usługi świadczone przez Sklep są świadczone zgodnie z niniejszym Regulaminem, który określa warunki sprzedaży towarów przez Sklep.

§ 12

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet,
 2. dostęp do poczty elektronicznej;
 3. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge;
 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
 5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Warunki zawierania umów

§ 13

Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych osobowych oraz potwierdzenie (poprzez wybranie znacznika) zgody na ich weryfikację.

§ 14

Sprzedającym zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy Klient składając zamówienie podał nieprawdziwe dane, w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnych (np. zawyżył swój wiek) lub weryfikacja tych danych zakończyła się negatywnie.

§ 15

 1. W celu zarejestrowania Klienta będącego przedsiębiorcą wymagane jest podanie w formularzu rejestracyjnym nazwy firmy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą adresu jej siedziby oraz numeru NIP adres e-mail, numer telefonu.
 2. W celu zarejestrowania Klienta będącego konsumentem wymagane jest podanie w formularzu rejestracyjnym nazwy imienia i nazwiska Klienta, jego adresu zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu.

§ 16

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za złożone zamówienie i dane które zostały przez niego podane do złożenia zamówienia w Sklepie i zobowiązuje się, że będą one prawdziwe.

§ 17

Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Klienci, którzy potwierdzili swoje dane osobowe podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.

§ 18

Złożenie zamówienia następuje poprzez wprowadzenie do systemu informatycznego danych identyfikujących zamówiony towar za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://elmatsklep.pl/zamowienie/ i uznane jest za dokonane z chwilą kliknięcia przycisku „Wyślij”.

§ 19

Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:

 1. podanie danych osobowych Klienta,
 2. wprowadzenie produktów do koszyka zakończone poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 3. wybór ilości zamówionego towaru zakończone poprzez kliknięcie przycisku „Przelicz”,
 4. wprowadzenie danych określających miejsce dostawy w formularzu „Szczegóły zamówienia” oraz ewentualnych zastrzeżeń i dodatkowych istotnych treści oferty zakończone poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”,
 5. potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”.

§ 20

Zamówienia składać można w każdym czasie.

§ 21

 1. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zakupu produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Od momentu złożenia oferty przez Klienta informacja o jej istotnych elementach, w szczególności specyfikacja zamówionego towaru i cena wiążą Klienta.
 3. Zamówienie wymaga potwierdzenia przez Klienta. Potwierdzenie dokonywane jest w drodze kontaktu telefonicznego konsultanta Sprzedawcy z Klientem.

§ 22

Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

§ 23

Przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedającego następuje poprzez telefoniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji – według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedającego, które jest potwierdzane również drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 24

 1. Do czasu przyjęcia oferty asortyment oraz ceny poszczególnych towarów mogą ulec zmianie, w szczególności w czasie od chwili złożenia zamówienia przez Klienta do chwili przyjęcia oferty przez Sprzedającego.
 2. W takim przypadku Klient ma prawo odwołania oferty.

§ 25

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówień niepotwierdzonych przez klientów w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 2. Sprzedający będzie czynił starania, aby przed anulowaniem zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.

§ 26

Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia, potwierdzone przez Sprzedającego i przyjęte do realizacji.

§ 27

Realizacja zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Sprzedający nie realizuje zamówień w niedziele i święta, oraz we wszystkie soboty.

§ 28

Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia Sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

§ 29

Klient ma prawo odwołać ofertę nie później niż w ciągu 1 godziny od czasu złożenia zamówienia.

§ 30

 1. Zamówione towary dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres w czasie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia o wpłynięciu przelewu na konto Sklepu lub potwierdzenia zamówienia w przypadku wysyłki za pobraniem u pracownika firmy kurierskiej dostarczającej produkt, chyba, że w opisie produktu zastrzeżono inaczej.
 2. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest produkt nie znajdujący się na stanie Sklepu (produkt na zamówienie) termin dostarczenia takiego produktu ustalany jest indywidualnie z Klientem przez konsultanta obsługującego transakcję.

§ 31

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

§ 32

Dostawy realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich InPost, DPD, Raben.

§ 33

 1. Koszt dostawy oparty jest o aktualny cennik dostawcy przesyłki i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia.
 2. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.

§ 34

Odbiór przesyłki potwierdzany jest przez Klienta na zasadach stosowanych przez dostawcę przesyłki.

§ 35

Zaleca się, aby Klient ocenił stan produktu i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez dostawcę i w jego obecności.

§ 36

Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, jeżeli jej stan budzi jego zastrzeżenia. W przypadku przyjęcia przez Klienta przesyłki oraz stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia wyrobu niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis ubytku lub uszkodzenia.

§ 37

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po sporządzeniu protokołu reklamacyjnego (szkodowego) podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.

§ 38

Zapłaty ceny za zakupione produkty i dostawę można dokonywać w następujący sposób:

 1. przelewem na rachunek bankowy wskazany na stronie Sklepu; w takim wypadku Sprzedający rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy, na przelewie w polu „tytułem” należy podać numer zamówienia,
 2. pobranie równowartości kwoty złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy przez pracownika firmy kurierskiej dostarczającej produkt.

§ 39

Sprzedający wystawia Klientowi fakturę VAT będąca jednocześnie potwierdzeniem dokonania transakcji sprzedaży zamówionego przez Klienta produktu.

Tryb postępowania reklamacyjnego

§ 40

 1. Sprzedawca ponosi wobec Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określoną w przepisach Kodeksu cywilnego.
 2. Klient, który nie jest konsumentem przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi za wady określone w przepisach Kodeksu cywilnego, których zakres jest częściowo odmienny od uprawnień przysługujących Klientom będących konsumentami.
 3. W przypadku udzielenia na sprzedawany produkt gwarancji Klient może składać reklamacje w trybie określonym w dokumencie gwarancyjnym.
 4. Klienta może wedle własnego uznania i wyboru skorzystać z uprawnień przysługujących mu w ramach gwarancji lub niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji może wykonywać uprawnienia przysługujące mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu.

§ 41

W celu złożenia reklamacji kupujący zobowiązany jest wypełnić zgłoszenie reklamacyjne oraz przesłać je na adres Sklepu elektronicznie lub pisemnie. (wzór zgłoszenia reklamacyjnego znajduje się na stronie internetowej Sklepu).

§ 42

Zgłoszenie reklamacyjne może być przygotowane samodzielnie przez Kupującego musi jednak ono zawierać następujące elementy:

 1. dane Kupującego to jest imię i nazwisko lub firmę, dokładny adres, numer telefonu,
 2. adres e-mail,
 3. określenie reklamowanego towaru,
 4. datę nabycia towaru i numer dowodu zakupu,
 5. dokładny opis reklamowanej wady towaru i datę jej powstania,
 6. oczekiwany przez Kupującego sposób rozpatrzenia reklamacji,
 7. miejscowość i datę sporządzenia zgłoszenia,
 8. podpis Kupującego (przy reklamacji składanej na piśmie).

§ 43

W przypadku złożenia zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego braki Sklep wezwie Klienta do usunięcia braków.

§ 44

Do zgłoszenia reklamacyjnego musi być dołączony dowód zakupu towaru (paragon lub faktura) lub w inny sposób wykazany fakt zakupu reklamowanego produktu od Sprzedawcy.

§ 45

Datą złożenia reklamacji będzie data otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku złożenia zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego braki, reklamacja będzie uważana za złożoną w dacie złożenia przez Kupującego do Sklepu wszystkich wymaganych danych.

§ 46

Reklamacje rozpatrywane będą stosownie do właściwych dla danej reklamacji przepisów, w tym statusu Klienta jako konsumenta.

§ 47

 1. Po otrzymaniu reklamacji konsultant Sklepu skonstatuje się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Klientem w celu ustalenia szczegółów technicznych związanych z załatwianiem reklamacji, w tym sposobem zbadania reklamowanego towaru.
 2. Sklep udzielał będzie na każda złożoną reklamację odpowiedzi określającej sposób rozpatrzenia reklamacji oraz uzasadnienie podjętej decyzji. Odpowiedź udzielana będzie co do zasady w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

§ 48

 1. W przypadku uznania reklamacji sklep zwróci Kupującemu, o ile wystąpiły poniesione przez Kupującego koszty przesłania reklamowanego towaru do Sklepu.
 2. W przypadku, gdy reklamacja złożona przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta nie zostanie uznana a towar został przesłany do Sklepu koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi Kupujący.

Ochrona danych osobowych

§ 49

 1. Sprzedawca oświadcza, że dane Klientów będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest PPUH „Elmat” Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080998, kapitał zakładowy 51,000 zł. opłacony w całości, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Adres do korespondencji: ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin.
 3. W imieniu Administratora zadania związane z ochroną danych osobowych wykonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym Klient może się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: ochronadanych@elmat.lublin.pl.
 4. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient ma prawo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw w stosunku do danych, które mogą być przetwarzane bez konieczności uzyskiwania zgody Klienta.
 5. Każdy przypadek przetwarzania danych osobowych Klienta musi być oparty na właściwej podstawie prawnej, zgodnej ze wskazanymi wyżej przepisami,
 6. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w ściśle określonych celach i w granicach uzyskanej od Klienta zgody, z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy prawa zezwalają na przetwarzanie danych dla określonych celów bez uzyskiwania zgody.
 7. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez PPUH „Elmat” Sp. z o.o. w Lublinie w następujących celach:
  1) dobrowolnie wyrażonej zgody – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (np. sprzedaż i marketing towarów i usług),
  2) wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – podstawa art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (np. sprzedaż towarów i usług),
  3) wykonania obowiązku prawnego – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (wykonywanie czynności nakazanych przez przepisy podatkowe, prowadzenie dokumentacji medycznej),
  4) dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (dochodzenie roszczeń cywilno-prawnych).
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania i z zachowaniem wymaganych przez prawo okresów przechowywania niektórych rodzajów danych.
 9. Dane co do zasady nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem, że mogą być przekazane innym podmiotom w przypadkach, gdy nakazują tak przepisy prawa (np. sądy i organy ścigania).
 10. Przetwarzanie danych może być powierzone innym podmiotom, jednak wyłącznie na podstawie stosownej umowy i z zachowaniem celu przetwarzania.
 11. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych.
 12. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

§ 52

Sprzedający oświadcza, że zawartość strony www.elmatsklep.pl w szczególności: tekst, grafika, logo, przyciski, ikony, zdjęcia, pliki audio, video, cyfrowa zawartość podlegająca elektronicznemu transferowi, nagłówki stron, skrypty, nazwy usług, wizualizacja stron i inne oraz oprogramowanie stanowią jego własność lub własność dostawców treści i partnerów współpracujących ze Sprzedającym i z tego względu podlegają ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego.

§ 53

Układ zawartości i treści na stronie www.elmatsklep.pl stanowi własność Sprzedającego i podlega ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego.

§ 54

Sprzedający nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością (ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich formy) bez pisemnego zezwolenia.

§ 55

Wszelkie znaki towarowe użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi ich producentów.

§ 56

Sprzedający nie wyraża zgody na wykorzystywanie w celach handlowych stron internetowych lub ich zawartości, a także kopiowania list towarów, opisów i cen, fotografii, prezentowanych na stronach internetowych informacji, ich transferu elektronicznego, które to czynności podejmowane są w celu osiągnięcia zysku przez innego sprzedawcę lub zbierania danych w celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych.

§ 57

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa.

§ 58

Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonania umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym rozstrzygane będą przez właściwe sądy, których właściwość ustalana będzie w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 59

Wykonując obowiązek informacyjny związany z możliwością pozasądowego rozstrzygania sporów Sprzedawca wskazuje link do platformy ODR dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz podaje swój adres poczty elektronicznej sklep@elmat.lublin.pl jako pierwszy punkt kontaktu.

Załącznik do Regulaminu sklepu internetowego
PPUH Elmat Sp. z o. o. w Lublinie

 

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

INFORMACJE
DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(dotyczy wyłącznie umów zawieranych przez Kupującego mającego status konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres sklep@elmat.lublin.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego niżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
10. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
11. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Formularz oświadczenia odstąpienia od umowy

Formularz reklamacji