Odbierz rabat 5% na pierwsze zakupy! Więcej
Zadzwoń: 81 442 04 35Zadzwoń: 81 442 04 35

Polityka Prywatności

 1. P.P.U.H „Elmat” Sp. z o.o. w Lublinie szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników ze strony osób trzecich.
 2. Chcielibyśmy, by każdy Użytkownik korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także login i hasło. W formularzu należy też zaznaczyć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, akceptację regulaminu.
 3. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług.
 4. Strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki “cookies” używane na stronach internetowych firmy P.P.U.H Elmat Sp. z o.o. w Lublinie pozwalają naszym Użytkownikom przede wszystkim na bezpieczne i jak najlepsze korzystanie z nich. Pliki “cookies” umożliwiają między innymi logowanie do serwisu oraz odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie dokumentów i informacji.”Cookies” są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te są pomocne, gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić. Niektóre z tych funkcji są realizowane również przez inne rozwiązania technologiczne. Dlatego też niniejsza polityka dotycząca plików “cookies” odnosi się zarówno do typowych plików “cookies”, jak i innych mechanizmów spełniających ten sam cel.
 5. Aby zmienić ustawienia dotyczące cookies, powinniście Państwo odszukać w swojej przeglądarce internetowej : „Ustawienia zaawansowane”, „Prywatność”, „Ustawienia treści” lub „Pliki cookie”. Wówczas będzie można: – wyłączyć/przywrócić obsługę cookies, – usunąć zapamiętane cookies, – zablokować przechowywanie cookies, Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi danej przeglądarki.
 6. W czasie korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej (formularz kontaktowy, formularza rejestracji) możecie Państwo zostać poproszeni o podanie pewnych swoich danych osobowych . Powyższe dane wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji oczekiwanej przez Państwa formy kontaktu.
 7. Administratorem strony internetowej www.elmat.lublin.pl jest PPUH „Elmat” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080998, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 51.000 zł, dane kontaktowe tel. 81 446 50 57, adres e-mail: elmat@elmat.lublin.pl.
 8. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2) poprzez gromadzenie plików cookies (patrz wyżej).
  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu.
  W czasie korzystania ze Strony Użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Administratora Strony plików cookies. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, za ich pomocą nie są również przetwarzane dane osobowe.
 9. PPUH „Elmat” Sp. z o. o. w Lublinie oświadcza, że Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 10. Administratorem danych osobowych jest PPUH „Elmat” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie(adres: ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin). W imieniu admiratora zadania związane z ochroną danych osobowych wykonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo konstatować we wszystkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: ochronadanych@elmat.lublin.pl, adres do korespondencji ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1) dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
  2) sprostowania lub uzupełnienia danych jeśli Państwo uznają, że dane osobowe są niezgodne z rzeczywistością,
  3) żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  4) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora,
  6) otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora o ile jest to możliwe technicznie. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie Państwa zgody lub innej osoby albo spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami,
  7) aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływa na Państwa, chyba że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub Państwo wyrazili wcześniej na to wyraźną zgodę,
  8) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody,
  9) w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Każdy przypadek przetwarzania Państwa danych osobowych musi być oparty na właściwej podstawie prawnej, zgodnej ze wskazanymi wyżej przepisami,
 13. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonych celach i w granicach uzyskanej od Państwa zgody, z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy prawa zezwalają na przetwarzanie danych dla określonych celów bez uzyskiwania zgody.
 14. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez PPUH „Elmat” Sp. z o.o. w Lublinie w następujących celach:
  1) Zawarcie, wykonanie, lub podjęcie innej czynności niezbędnej do realizacji zawartej z Państwem umowy. Obejmuje to wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, wykonania innych czynności prawnych związanych z umową. Podstawa prawna, art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO. Długość okresu przetwarzania danych wyznacza zakończenie realizacji umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do ich przedawnienia zgodnie z Kodeksem cywilnym.
  2) Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja zadań w interesie publicznym. Dotyczy to przypadków gdy przetwarzane są dane osobowe po to, aby wypełnić obowiązki nałożone z mocy przepisów prawa lub zrealizować zadania w interesie publicznym. Obejmuje to wypełnianie obowiązków Administratora w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie, przepisów podatkowych i rachunkowych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz statystycznych i w celach archiwizacyjnych. Podstawa prawna, art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) rozporządzenia RODO. Długość okresu przetwarzania danych wyznaczają właściwe przepisy i tak dla dokumentacji dla dokumentacji podatkowej i rachunkowej jest to 5 lat od końca roku podatkowego i rachunkowego.
  3) Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód. Obejmuje to wszelkie czynności określone szczegółowo w oświadczeniu o wyrażeniu zgody takie jak przekazywanie informacji handlowych czy działań marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania i z zachowaniem wymaganych przez prawo okresów przechowywania niektórych rodzajów danych. Podstawa prawna, art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO. Dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody.
  4) Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu Administratora. Dotyczy to przypadków gdy przetwarzane są dane osobowe po to, aby:
  a) informować Państwa o aktywności Administratora oraz promować różnego rodzaju wydarzenia, usług oraz produktów za pośrednictwem portali społecznościowych,
  b) prowadzić marketing bezpośredni własnych produktów czy usług.
  5) Podstawa prawna, art. 6 ust. 1 lit. e) oraz f) rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 15. Dane co do zasady nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem, że mogą być przekazane innym podmiotom w przypadkach, gdy nakazują tak przepisy prawa (np. sądy i organy ścigania).
 16. Dostęp do Państwa danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy lub osoby świadczące czynności na podstawie umów cywilnoprawnych i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza strukturą organizacyjną Administratora. Zawsze w takiej sytuacji Administrator dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu rozporządzenia RODO jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej). Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. sądy, prokuratura administracja celno-skarbowa,
  2) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), dostawcy innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora,
  3) podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne,
  4) podmioty świadczące usługi doradcze, np. firmy audytorskie,
  5) podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego, np. kancelarie prawne,
  6) pozostałe podmioty, wobec których Użytkownik wyraził zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych,
 17. Możecie Państwo wyrazić zgodę na przesyłanie PPUH „Elmat” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: ochronadanych@elmat.lublin.pl